Dokumentai

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos veiklos dokumentai

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos strateginis 2019-2021 m.m. planas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019 m. veiklos planas

Sprendimas dėl Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metų ugdymo plano priedai:

1a priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1-4 kl.
1b priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5-8, I-IV kl.
2 priedas. Ilgalaikio plano forma
3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa
3b priedas. Ugdymo karjerai programos integravimas
3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas
3d priedas. Žmogaus saugos integravimas 1-4 kl.
3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 5-8,I,IIIkl.
3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas
3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas
4a priedas. Neformalaus ugdymo būreliai 2019-2020 m.m.
5 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
6a priedas. Dalinimas į grupes (dorinis, kūno kultūra, technologijos, lietuvių) pradinio ir pagrindinio ugdymo 2019-2020 m.m.
6b priedas. Dalinimas į grupes (anglų ir rusų kalbos) 2019-2020 m.m.
6c priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2019-2020 m.m.
6d priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius IV klasėje laikinosiose grupėse 2019-2020 m.m.
7a priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2019-2020 m.m.
7b priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas-2019-2020-m.m.
7c priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2019-2020 m.m.
7d priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2019-2020 m.m.
7e priedas. Jungtiniu klasių_planas
8 priedas. Individualus ugdymo planas
9 priedas. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai
10 priedas. Brandos darbo tvarkos aprašas
11 priedas. Socialinės, pilietinės veiklos
12 priedas. Pasiekimų gerinimo sutartis
13 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka
13a priedas. Projektinio darbo sutartis

SAVIVALDOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS DOKUMENTAI

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarybos nuostatai

TVARKŲ APRAŠAI IR TAISYKLĖS

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko darbo tvarkos taisyklės

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos  veiklos planavimo tvarkos aprašas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka (papildyta)

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka (03 23 redakcija)

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje tvarkos aprašas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos labdaros pajamavimo ir inventorizavimo tvarka

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių skyrimas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės sveikatos priežiūros tvarkos aprašas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka

Kaišiadorių r.Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka

Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas

2. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui atsakingo už pradinį ir pagrindinį (I dalies) ugdymą pareigybės aprašymas

3. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojos  ugdymui atsakingo už pagrindinį (II dalies) ir vidurinį ugdymą  pareigybės aprašymas

4. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojo  ūkio ir bendriesiems  reikalams pareigybės aprašymas

5. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

6. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos psichologo pareigybės aprašymas

7. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

8. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos logopedo pareigybės aprašymas

9. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bibliotekininko  pareigybės aprašymas

10. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas

Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.